Günah İnsanın Allah’a Olan Meylini Köreltir

Günah hem ferdi hem de sosyal hayatı bozan manevi bir hastalıktır. Gönülde pas bırakan günah bünyeye musallat olmuş bir virüs gibidir.

Semerkand Aile Dergisi - Fıkıh
DR. HÜSEYİN OKUR

Allah insanı boş yere yaratmadığı gibi onu başıboş da bırakmamıştır. Bize gönderdiği Kitabında geçmişte yaşamış pek çok topluluklardan ve onların yaşantılarından örnekler vermiştir. Onlar için de belli kurallar koyulup bu sınırların dışına çıkılmaması emredilmiştir. Hz. Adem’den (a.s) son peygamber Efendimize (s.a.v) kadar gönderilen tüm ilahi emirler ve yasaklar temelde insan onuru ve toplumsal bütünlüğü korumayı, yozlaşmayı ve haksızlığı önlemeyi hedef almıştır.

Kur’an-ı Kerim’in de bildirdiğine göre insan kendisine çizilen sınırlara riayet etmeyerek hem kendisine zulmetmiş hem de Yaratıcısına karşı büyük isyanlarda bulunmuştur. Kitabımız bunun pek çok örneklerini bizlere zikrederek ibretler alınmasını tavsiye etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de ismi zikredilen kavimlerin büyük bir bölümü kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamış ve düşmanlık etmişlerdir. Bunun yanında işlemiş oldukları büyük günahlar da cezalandırılmalarına sebep olmuştur.

Örneğin yüce Allah Hz. Nuh’u (a.s) peygamber olarak göndermiş ancak insanlar onun öğütlerini dinlememişler hatta onu alaya almışlardır. Bu sebeple büyük bir tufanla sular altında kalarak helak olmuşlardır. Yemen bölgesinde yaşamakta olan Ad kavmine Hz. Hud (a.s) peygamber olarak gönderilmiştir. Ad kavmi birçok nimetlere sahip olmalarına, görkemli binalar inşa etmelerine, rahat ve lüks içinde yaşamış olmalarına rağmen Allah’a inanmamışlar ve şiddetli bir rüzgar ile helak olmuşlardır. Semud kavmi de Ad kavmi gibi pek çok nimete nail olmuş dağları ve taşları oyarak muhkem evler inşa etmişlerdir. Bolluk ve refah içerisinde yaşamışlar; uzun ömürlü bir hayat sürmüşlerdir. Yüce Allah onlara Hz. Salih’i (a.s) peygamber olarak göndermiş ancak bu topluluk ona inanmayarak, Allah’a iman etmemiştir. Bunun üzerine iman edenler dışında kalanlar şiddetli bir gök gürültüsüyle helak edilmişlerdir. Hz. Lut da (a.s), Filistin muhitinde bulunan Sodom kavmine peygamber gönderilmiştir. Bu kavim hak yoldan sapmış, inkar ve isyana dalmıştır. Dahası Hz. Lut’un (a.s) uyarılarına rağmen eşcinsellik gibi büyük günahtan vazgeçmemişlerdir. Bu sebeple gökten yağan taşlarla helak olmuşlardır.

Yazının devamı; Semerkand Aile Dergisi Aralık 2016 sayısında.